ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN TRAININGS- EN OPLEIDINGSOPDRACHTEN

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor cursus, training en opleiding (hierna te noemen cursus) tussen AlmeerICT en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Onder opdrachtgever wordt verstaan de (rechts-)persoon die AlmeerICT opdracht geeft een cursus te verzorgen. Onder opdracht wordt verstaan de tussen AlmeerICT en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met al de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, waarin wordt afgesproken dat AlmeerICT een bepaalde cursus zal verzorgen.

2. Opdrachtaanvaarding
AlmeerICT aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten uitvoerenden namens AlmeerICT dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. De opdrachtgever kan in overleg met AlmeerICT om andere medewerkers verzoeken dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en de continuÔteit.
AlmeerICT dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering van de opdracht dienen mede te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

3. Totstandkoming van de opdracht
AlmeerICT verplicht zich vůůr het aannemen van de opdracht alle benodigde informatie te verzamelen die redelijkerwijs nodig is voor een goede opdrachtuitvoering. De opdrachtgever dient naar beste weten alle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt te hebben.
De opdrachtgever en AlmeerICT kunnen zich zodoende een beeld vormen van het opleidingsvraagstuk, van de omvang van het opleidingsproject en de mogelijke resultaten daarvan. Mochten aan het vooronderzoek kosten zijn verbonden, dan worden vooraf door AlmeerICT met de opdrachtgever de condities hierover afgesproken.

4. Faciliteiten
AlmeerICT beschikt zelf niet over eigen opleidingsfaciliteiten voor een goede uitvoering van de opdracht.
Indien zo overeengekomen, zal AlmeerICT een externe locatie zoeken en mogelijk apparatuur met benodigde installatie huren voor de training. De hieraan verbonden kosten worden altijd volledig doorbelast aan de opdrachtgever.
Bij het verzorgen van cursussen op locatie van de opdrachtgever, worden tussen AlmeerICT en de opdrachtgever afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen.
Als bij uitvoering van de cursussen blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan en daardoor de kwaliteit van de cursus niet meer door AlmeerICT kan worden gewaarborgd, behoudt AlmeerICT zich het recht voor de cursus niet te geven of te staken.

5. Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van AlmeerICT wordt uitgekeerd.

6. Tussentijdse beŽindiging van de opdracht
AlmeerICT heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht AlmeerICT tot voortijdige beŽindiging overgaan, dan heeft AlmeerICT recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten en nog te lijden schade en aan te tonen bezettingsverlies. AlmeerICT zal geen schadevergoeding betalen.

7. Annulering door de opdrachtgever
Annulering door de opdrachtgever van deelname van ťťn of meer cursisten, of van de huur van een docent of een leslokaal is mogelijk tot en met 16 werkdagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering tussen 15 en 6 werkdagen vůůr aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd.
Bij annulering door de opdrachtgever heeft opdrachtgever niet automatisch het recht op vervanging van deelname aan een cursus, van huur van een lokaal of docent op een ander moment. Verplaatsen van de opdracht naar een ander moment geldt als annulering van de geplaatste order. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

8. Annulering door AlmeerICT
AlmeerICT streeft ernaar een geplande cursus altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden een cursus moet worden geannuleerd of verplaatst, geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan als gevolg van annulering door AlmeerICT, dat deze wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheids-verzekering van AlmeerICT wordt uitgekeerd.

9. Vertrouwelijkheid
AlmeerICT zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten.

10. Tariefaanpassing
Bij meerjarige opdrachten kan een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die noodzaakt tot tariefaanpassing worden doorberekend door AlmeerICT.

11. In dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van de betrokken partijen mag tijdens de duur van de opdracht(uitvoering) of binnen 1 jaar na beŽindiging van de opdracht(uitvoering) personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.
Bij overtreding van deze bepaling is de benadeelde partij gerechtigd tot het verhalen van geleden schade op de wederpartij.

12. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de cursus zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van AlmeerICT. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van AlmeerICT. Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waar¨onder ook software van AlmeerICT geheel of gedeeltelijk over te nemen of te redigeren/aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van AlmeerICT.

13. Auteursrecht
Alle in de cursus gebruikte materialen (inclusief software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

14. Betalingsvoorwaarden
Maximaal 21 dagen voor, doch uiterlijk aan het eind van de week van aanvang van de geleverde diensten zal AlmeerICT aan de opdrachtgever de factuur voor de te leveren diensten sturen. Betaling van de geleverde diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van ťťn of meer verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

© AlmeerICT

†† Start

†† Informatie

†† Contact

†† Services

†† Projecten

†† Koppelingen

†† Docentinhuur

†† Programma

†† Trainingen

†† Vormen

AlmeerICT

Omdat het goed moet...

Algemene voorwaarden

†† In PDF vorm